SKÖTSELINSTRUKTION FÖR RULLGALLER OCH RULLJALUSIER

Leverans från Jari Safe av rullgaller/jalusier lämnar vi två års produktgaranti.

Detta förutsätter ett regelbundet underhåll var 6:e månad, som utförs av brukaren och skall noteras på underhållssidan som finns i teknisk information.
Har man inget möjlighet eller kunskap att utföra detta, så hjälper vi dig till en låg kostnad.

Om din produkt är utrustad med kåpa, skall den monteras bort.
Luta aldrig någon stege eller annat hjälpmedel mot lamellmattan.
Kör ner rullgallret/jalusin, kontrollera under körningen att samtliga sidoskruvar sitter kvar, samt inga sidoförskjutningar finns på lamellerna. Torka rent lamellmatta från smuts.
Kontrollera infästning av:
– gavlar
– styrskenor
– valslagring i valsrör
– motor i valsrör

* Tillval mekaniskt lås på styrskena
Kontrollera att låskolven hamnar centrerat i urtaget på lamellen (korrigera med gränslägejustering)
Gör låskolven ren från damm och smuts.
Kontrollera ev. låsövervakning (kontaktor bryter i styrboxen)

Kör upp gallret/jalusin om alla punkter är kontrollerade, säkerställ att även ett övre gränsläge finns (dvs motorn stannar med minst en lamell i styrskena)
Gör rent insida styrskenor, samt valslagringens axel, smörj sedan med siliconspray/fett.
Montera sedan tillbaka ev. frontkåpan.

Anteckna i bifogad teknisk information (loggsida) med signatur och datum.